Thứ Năm, 28 tháng 10, 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CHI BỘ NHIỆM KỲ 2010-2012

ĐẢNG ỦY XÃ NHƠN MỸ                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THCS                            ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS NHƠN MỸ
         NHƠN MỸ
                                              
                                                                          Nhơn Mỹ, ngày 24 tháng 09 năm 2010
                                                                                  
         
 
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS NHƠN MỸ
LẦN THỨ VI- NHIỆM KỲ 2010 - 2012

Đại hội Chi bộ Trường THCS Nhơn Mỹ lần thứ VI- nhiệm kỳ 2010- 2012 được tiến hành vào lúc 14 giờ 00, ngày 24 tháng 09 năm 2010 tại trường Trung học cơ sở Nhơn Mỹ. Tham dự Đại hội có mặt  12 đảng viên trên tổng số 13 đảng viên được triệu tập.
Sau khi nghe báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ V (2008 – 2010) và Phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ VI (2010 – 2012); báo cáo kiểm điểm của chi ủy chi bộ khóa V; Bầu cấp ủy chi bộ, Bí thư và Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ VI (2010 – 2012). Với tinh thần dân chủ và ý thức trách nhiệm, Đại hội đã thảo luận từng vấn đề và thống nhất quyết nghị:

I- Nhất trí thông qua Báo cáo kiểm điểm của Chi ủy chi bộ khóa V; Báo cáo về đánh giá tình hình thực hiện Nghị Quyết nhiệm kỳ V; thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ VI (2010-2012). Đại hội biểu quyết thông qua các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

   1- Các mục tiêu và giải pháp chủ yếu:
           
- Một là: Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tăng cường công tác tư tưởng chính trị, giáo dục, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, phẩm chất đạo đức; nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí tự học, sáng tạo cho cán bộ, đảng viên và giáo viên. Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, rèn luyện tác phong nói và làm theo Nghị Quyết của Đảng; thực hiện tốt quy định của Bộ Chính trị về những điều Đảng viên không được làm,
          - Hai là: Tiếp tục đổi mới quản lý, đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; đồng thời tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Phấn đấu hoàn thành tốt những chỉ tiêu cơ bản về giáo dục mà Đại hội Đảng bộ xã Nhơn Mỹ lần thứ XIV (2010 – 2015) đã đề ra. Thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không” với bốn nội dung do Bộ Giáo dục- Đào tạo phát động. Xây dựng nhà trường đạt chuẩn quốc gia theo đúng lộ trình,
           - Ba là: Tham mưu với Đảng Ủy, Ủy ban nhân dân xã và phối hợp với Công an xã định kỳ sơ, tổng kết phong trào xây dựng mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự” đã xây dựng trong những năm qua; giáo dục học sinh ý thức tôn trọng pháp luật của Nhà nước và nội quy của nhà trường; kêu gọi học sinh bỏ học đến trường. Cùng với công đoàn cơ sở tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương  sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương và trách nhiệm”,       
          - Bốn là: Thường xuyên tiến hành phê bình và tự phê bình trong sinh hoạt Đảng; tuân thủ nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; kịp thời kiểm tra phát hiện, uốn nắn, chấn chỉnh những biểu hiện sai trái, lệch lạc và xử lý nghiêm những đảng viên có sai phạm; giữ vững nền nếp sinh hoạt chi ủy chi bộ và sinh hoạt chi bộ thường kỳ và bất thường theo đúng Điều lệ Đảng. Chú trọng hơn nữa việc lãnh đạo, xây dựng và kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định về quản lý tài chính; triệt để thực hành tiết kiệm trong thu chi tài chính, chống lãng phí, tiêu cực.

             2- Những chỉ tiêu chủ yếu:
a) Về chất lượng của giáo viên và học sinh:
           + Giáo viên:
             - Lao động tiên tiến hàng năm đạt từ 95% trở lên,
             - Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 4 người trở lên/ năm học,
             - Giáo viên dạy giỏi cấp huyện : 1 người trở lên/ năm học,
             - Năng lực giáo viên đạt: Loại Giỏi và Khá: 100%/ năm học; trong đó loại giỏi 48% trở lên.
            + Học sinh:
             - Hạnh kiểm Tốt, khá: 95% trở lên/ năm học; Hạn chế học sinh có hạnh kiểm Trung bình và yếu.
             - Học lực Giỏi khá: 43,0% trở lên/ năm học; Trong đó loại giỏi là 4,5% trở lên. Hạn chế học sinh yếu, kém hàng năm không quá 5%.
             - Học sinh giỏi cấp Huyện: 6 em trở lên/ năm; Học sinh giỏi cấp Tỉnh: Từ 1 đến 2 em/ năm.
             - Học sinh lớp 9 được công nhận Tốt nghiệp THCS đạt 98% trở lên/ năm.
             - Thi đậu vào lớp 10 công lập hàng năm đạt 46,5% trở lên.
             - Tuyển sinh vào lớp 6 hàng năm đạt 100% số học sinh lớp 5 đã được công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học trên địa bàn xã.
             - Hạn chế tỷ lệ học sinh bỏ học hàng năm không quá 1%; học sinh lưu ban không quá 5%.
          b) Các tổ chức đoàn thể: Phấn đấu hàng năm:
             - Công Đoàn đạt: Công đoàn cơ sở vững mạnh;
             - Chi đoàn đạt:  Chi đoàn tiên tiến;
             - Liên Đội đạt:  Liên Đội xuất sắc cấp Tỉnh.
          c) Nhà trường:  Hàng năm đạt:
             - Trường tiên tiến cấp huyện; Trường học văn hóa;
             - Xây dựng và củng cố thành công mô hình “Trường học an toàn về an ninh trật tự”;
             - Xây dựng nhà trường đạt Chuẩn quốc gia.
          d) Chi bộ: Phấn đấu hàng năm đạt:
             - Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ 100%;
trong đó: Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 80% trở lên;
             - Phát triển đảng viên mới: 1 đến 2 người trở lên;
             - Chi bộ được công nhận: Chi bộ trong sạch vững mạnh.

          II- Đại hội đã bấu chi ủy gồm 03 đồng chí  và đã bầu đồng chí Phan Sĩ Tửu làm Bí thư chi bộ, đồng chí Dương Hồng Phong làm Phó Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2010 – 2012.

          III- Đại hội  chi bộ trường THCS Nhơn Mỹ giao:
             - Chi ủy chi bộ khóa VI tổ chức quán triệt và triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên trong nhà trường; căn cứ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2010-2012 đã được Đại hội thông qua, cụ thể hóa thành chương trình hành động toàn khóa, kế hoạch hoạt động của cả nhiệm kỳ và từng năm học, để đảm bảo thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội;
             - Chi bộ và chi ủy chi bộ tăng cường giám sát, kiểm tra đôn đốc, lãnh đạo chỉ đạo việc thực hiện Nghị Quyết Đại hội; Định kỳ từng học kỳ và từng năm học tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp nhằm đảm bảo thắng lợi trong việc tổ chức thực hiện Nghị Quyết Đại hội.
   - Ban giám hiệu nhà trường căn cứ nhiệm vụ, chức năng và quyền hạn, cụ thể hóa thành chương trình hành động, đảm bảo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị Quyết Đại hội đã đề ra;
   - Các tổ chức, đoàn thể xây dựng chương trình hành động cụ thể và tăng cường giáo dục, vận động đoàn viên thực hiện thắng lợi Nghị Quyết Đại hội.
            
IV- Đại hội lần thứ VI Chi bộ Trường THCS Nhơn Mỹ kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, ra sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị Quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra, góp phần phát triển sự nghiệp giáo dục của xã Nhơn Mỹ đi lên ngày càng vững chắc./.

                                                                   ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG THCS NHƠN MỸ
                                                                                              TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

                                                                                  Phan Sĩ Tửu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét